DMCA.com Protection Status Nhà Tái Định Cư: Mẫu HĐ Dân Sự .post-body {font-family:Arial, Veranda, Tahoma, Times, Times New Roman}
Phòng Kinh Doanh: 090 234 2889

Mẫu HĐ Dân Sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------ ² -------------

VĂN BẢN CAM KẾT


( Về việc thỏa thuận hợp đồng mua – bán căn hộ chung cư Phòng …… tòa nhà……….
khu đô thị ……………………………………………………………………., Hà Nội)
           
Hôm nay, ngày ……./……/ 2014 tại Hà Nội, chúng tôi gồm:
Bên A:
            Ông: ………………………………………………………………………………..
            Sinh năm: …………………………………………………………………………..
            Số CMND:………………………. Cấp Ngày:………………… Tại CA:………..
            Và vợ là bà: ………………………………………………………………………...
            Sinh năm: …………………………………………………………………………..
            Số CMND:………………………. Cấp Ngày: ………………… Tại CA: ……….
            Cả hai ông bà thường trú tại:………………………………………………………

Bên B:
            Ông ( bà ) ………………………………………………………………………….
            Sinh năm: ………………………………………………………………………….
            Số CMND:………………………. Cấp Ngày:………………… Tại CA:………..
            Nơi thường trú: ………………………………………………………………........
           
            Hai bên cùng cam kết và thỏa thuận với nội dung sau:

            Bên A là bên chủ căn hộ số ….. tòa nhà……….. khu đô thị …................................
            ………………………………………………………………………………………
           
Bên B là bên mua căn hộ số ….. tòa nhà……….. khu đô thị …..............................
            ………………………………………………………………………………………

Căn cứ theo hợp đồng ủy quyền giữa Ông: …………………………………., và vợ là bà: …………………………ủy quyền cho Ông ( bà)…………………................ sổ Công chứng ……………Quyển số: ………./ UQ ký ngày…................................


-         Bên A đồng ý bán đứt căn hộ số: ………. Tòa ……….khu đô thị  ……………..
………………… cho bên B và bên B đồng ý mua đứt căn hộ nói trên của bên A. Bên A có nhận số tiền Chênh của bên B là ………………………..đồng ,.
            (bằng chữ ……………………………………………………………………...)
-         Bên A khẳng định căn hộ nói trên là chính chủ và toàn quyền quyết định của bên A và trước khi bán căn hộ nói trên cho bên B thì bên A cam kết không có sự tranh chấp, thế chấp….. nào đối với  căn hộ trên.
-         Sau khi bên A bán căn hộ nói trên cho bên B ( kèm theo hợp đồng ủy quyền công chứng số: ……………………………… Quyển số: ……../UQ) bên A cam kết không bán căn hộ nói trên cho bất kỳ ai khác ngoài bên B và nếu bên A không bán căn hộ nói trên cho bên B dưới bất kỳ hình thức nào thì bên A có trách nhiệm phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền nói trên cho bên B và đồng thời bên A phải chịu phạt một khoản tiền tương đương với số tiền chênh nói trên.
-         Tiền gốc theo quy định của nhà nước bên B trách nhiệm thanh toán cho nhà nước theo quy định.
-         Sau khi bên B hoàn thành nghĩa vụ tài chính của căn hộ nói trên đối với  nhà nước và hoàn thành thủ tục hồ sơ  xin cấp và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì bên A có trách nhiệm tạo mọi điều kiện và giúp đỡ về hồ sơ, thủ tục, pháp lý….. để bên B chuyển quyền sử dụng và sở hữu căn hộ nói trên mang tên bên B ( bằng kinh phí bên B) mà bên A không yêu cầu them bất kỳ  một khoản chi phí nào.

* Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung thỏa thuận trên và nếu bên nào vi phạm bất kỳ nội dung cam kết nào thì bên đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đồng thời bồi thường thiệt hại tương xứng cho bên còn lại.
Văn bản này được lập thành 02 bản, mỗi bản có 2 tờ, mỗi tờ có 01 trang văn bản. Hai văn bản này có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.


                   BÊN A                                                                            BÊN B
               (ký và ghi rõ họ tên)                                                       (ký và ghi rõ họ tên)


0 comments:

Thông tin Công Ty

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Bất động sản Đại Đồng

Địa chỉ: P.907-N3B-Lê Văn Lương-Nhân Chính-Thanh Xuân-Hà Nội

Website: http;//www.sannhadatviet.info

Liên hệ

Kim Đông

090 234 2889


Duy Dương

01645 81 8888

Copyright © 2013 Nhà Tái Định Cư Tai dinh cu Trang chủ Liên hệ