DMCA.com Protection Status Nhà Tái Định Cư: Mẫu HĐ Ủy Quyền .post-body {font-family:Arial, Veranda, Tahoma, Times, Times New Roman}
Phòng Kinh Doanh: 090 234 2889

Mẫu HĐ Ủy Quyền

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_____________
HỢP ĐỒNG ỦY QUYỀN
Chúng tôi gồm:
BÊN ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi tắt là Bên A)     
Ông Vũ Quốc Bảng, sinh năm 1957, giấy Chứng minh nhân dân số 012886560 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 28/7/2006;
Cùng vợ là bà Đào Thị Ngân Anh, sinh năm 1961, giấy Chứng minh nhân dân số 012886562 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 28/7/2006;
Cả hai ông bà cùng đăng ký hộ khẩu thường trú tại Tổ 18, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: (Sau đây gọi tắt là Bên B)
Ông Ngô Duy Dương, sinh năm 1967, giấy Chứng minh nhân dân số 125300231 do Công an tỉnh Hà Nội cấp ngày 21/01/2005; đăng ký hộ khẩu thường trú tại 321 Giải Phóng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
Hai bên cùng nhau lập và ký Hợp đồng này với nội dung cụ thể như sau:
ĐIỀU 1. CĂN CỨ UỶ QUYỀN
1. Căn cứ vào Quyết định số 2401/QĐ-UBND năm 2014 của UBND quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của chủ sử dụng đất là ông(bà): Vũ Quốc Bảng – Vợ: Đào Thị Ngân Anh, địa chỉ GPMB: Tổ 18 – Nghĩa Đô – Cầu Giấy – Hà Nội, để thực hiện Dự án xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn thuộc địa giới phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy);
2. Căn cứ vào Phương án chi tiết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án: Xây dựng đường Vành đai 2 (đoạn thuộc địa giới phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy) (Kèm theo Quyết định số 2401/QĐ-UBND ngày 16/5/2014 của UBND quận Cầu Giấy) của UBND quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Bằng Hợp đồng này, bên A ủy quyền cho bên B thay mặt và nhân danh bên A thực hiện các nội dung ủy quyền dưới đây:
ĐIỀU 2. NỘI DUNG UỶ QUYỀN
1. Bốc thăm xác định căn hộ tái định cư theo các căn cứ nêu trên;
2. Ký, nhận Hợp đồng mua bán căn hộ và các giấy tờ liên quan theo các căn cứ nêu trên;
3. Nộp tiền mua bán căn hộ nói trên;
4. Nhận bàn giao căn hộ tái định cư theo các giấy tờ nêu trên;
5. Quản lý, sử dụng căn hộ và ký các hợp đồng dịch vụ với các cơ quan, tổ chức hữu quan khi quản lý, sử dụng căn hộ nói trên;
6. Liên hệ với các cá nhân, tổ chức và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để làm thủ tục xin cấp và nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (bản gốc) đối với căn hộ nêu trên mang tên bên A;
7. Sau khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mang tên bên A, bên B được toàn quyền định đoạt căn hộ nêu trên theo quy định của pháp luật khi tham gia các giao dịch: bán, cho thuê, cho mượn, tặng cho, góp vốn, thế chấp với các điều kiện do bên B toàn quyền quyết định;
* Khi thực hiện các nội dung ủy quyền, bên B được: lập, ký và nhận các giấy tờ cần thiết tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định; được thay mặt bên A nộp các khoản thuế, phí; nhận các khoản tiền phát sinh từ việc ủy quyền và được quyết định các vấn đề liên quan đến nội dung uỷ quyền mà không cần phải hỏi ý kiến bên A;
8. Được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên mà không cần hỏi ý kiến của bên A;
9. Bên B đồng ý thực hiện các việc được bên A ủy quyền nêu trên.
ĐIỀU 3. THỜI HN Y QUYỀN
Thời hạn ủy quyền là 20 (Hai mươi) năm kể từ ngày ký Hợp đồng ủy quyền này hoặc chấm dứt theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 4. CHẾ ĐỘ THÙ LAO
Bên B không yêu cầu bên A phải trả thù lao để thực hiện Hợp đồng này.
ĐIỀU 5. CAM KẾT CỦA HAI BÊN
1. Bên A cam đoan:
a. Bên A là người duy nhất được bồi thường hỗ trợ và mua căn hộ tái định cư theo các Giấy tờ làm căn cứ tại Điều 1 của Bản Hợp đồng này;
b. Cung cấp đầy đủ các giấy tờ (bản chính - nếu có), thông tin, điều kiện cần thiết để bên B thực hiện các việc được bên A ủy quyền theo Hợp đồng này;
c. Trư­ớc khi ký Hợp đồng này, bên A chư­a uỷ quyền cho ai thực hiện các nội dung uỷ quyền nêu trên, chưa sử dụng các giấy tờ trên tham gia bất cứ giao dịch nào.
2. Bên B cam đoan:
a. Chỉ nhân danh bên A để thực hiện các việc đư­ợc bên A ủy quyền nêu trong bản Hợp đồng này;
b. Thực hiện đúng các quy định của pháp luật khi thực hiện các việc trong phạm vi được bên A ủy quyền theo Hợp đồng này và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ của Bên được ủy quyền theo quy định của Bộ Luật Dân sự Việt Nam hiện hành.

3. Hai bên cùng cam đoan:
a. Đối tượng của Hợp đồng, những giấy tờ, thông tin về nhân thân, quyết định nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật, không tẩy xóa, giả mạo, không thêm bớt làm sai lệch thông tin các giấy tờ làm căn cứ giao kết Hợp đồng này và không yêu cầu Công chứng viên xác minh, giám định.  
b. Việc giao kết Hợp đồng là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, không bị lừa dối. Hai bên hiểu rõ hậu quả pháp lý từ việc ủy quyền nêu trên, nếu có điều gì không đúng trong việc cam đoan nêu trên thì cả hai bên hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
ĐIỀU 6.  ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
1. Hợp đồng này có hiệu lực ngay sau khi công chứng. Hai bên cam kết không đơn phương hủy bỏ Hợp đồng này. Việc bổ sung, sửa đổi hoặc hủy bỏ Hợp đồng này phải có sự thỏa thuận của cả hai bên và phải được chứng nhận của Công chứng viên Văn phòng Công chứng Tây Hồ - thành phố Hà Nội.
2. Hai bên đã tự đọc và nghe Công chứng viên giải thích nguyên văn bản Hợp đồng này, đã hiểu rõ nội dung và cùng ký tên, điểm chỉ dư­ới đây để làm bằng chứng.
     BÊN UỶ QUYỀN                                                         BÊN NHẬN UỶ QUYỀNLỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
Hôm nay, ngày 30/5/2014 (Ngày ba mươi, tháng năm, năm hai nghìn không trăm mười bốn), tại trụ sở Văn phòng Công chứng ......... - ......................, phường .......... quận ................., thành phố ..............., tôi Trần Quang Vinh, Công chứng viên Văn phòng Công chứng .............. - thành phố Hà Nội ký tên dưới đây,
CHỨNG NHẬN
Hợp đồng ủy quyền này được lập giữa:
BÊN ỦY QUYỀN:   Ông Vũ Quốc Bảng cùng vợ là bà Đào Thị Ngân Anh;
BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: Ông Ngô Duy Dương.
- Hai bên có tên, giấy Chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú như đã ghi trong Hợp đồng ủy quyền này;
- Hai bên đã tự nguyện giao kết Hợp đồng ủy quyền này và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Hợp đồng;
- Tại thời điểm công chứng, hai bên có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Mục đích và nội dung của Hợp đồng không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội; Đối tượng của Hợp đồng là có thật;
- Hai bên đã tự đọc và nghe Công chứng viên giải thích toàn bộ Hợp đồng ủy quyền này, công nhận đã hiểu rõ và chấp thuận toàn bộ nội dung của Hợp đồng, đã cùng ký tên và điểm chỉ vào Hợp đồng ủy quyền này trước sự có mặt của tôi;
- Chữ ký và điểm chỉ trong bản Hợp đồng này đúng là chữ ký và điểm chỉ của các bên tham gia giao dịch trong Hợp đồng;
- Hợp đồng ủy quyền này có 05 (năm) tờ, 05 (năm) trang và được lập thành 04 (bốn) bản chính có giá trị pháp lý như nhau, được giao cho:
+ Bên A 01 (một) bản chính;
+ Bên B 02 (hai) bản chính;
+ Lưu tại Văn phòng công chứng .............. 01 (một) bản chính.

Số công chứng: ............2014/HĐUQ; quyển số: ....... TP/CC - SCC/HĐGD.

4 nhận xét:

 1. Cho mình hỏi, nếu mua nhà TĐC, chưa trả ngay tiền gốc thì sẽ không nhập được hộ khẩu ngay được, mà phải đợi đến khi có sổ đỏ mới nhập khẩu? Thanks!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chưa thanh toán tiền gốc nếu trong trường hợp đc nợ lại của nhà nước thì vẫn được nhập khẩu như thường a. còn nợ chui thì khồng đc bạn nhé

   Xóa
 2. cho minh hỏi chút là khi mua chung cư TĐC mà vẫn còn nợ gôc thì có được nhận sổ hồng không vậy bạn.thanks

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vâng a, những căn hộ trong trường hợp đc nợ gốc thì khi nào hoàn thành hết nghĩa vụ tài chính với nhà nước thì sẽ được cấp sổ hồng a. có gì thắc mắc anh chị cứ liên hệ theo số 090 234 2889 Thanks

   Xóa

Thông tin Công Ty

Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Bất động sản Đại Đồng

Địa chỉ: P.907-N3B-Lê Văn Lương-Nhân Chính-Thanh Xuân-Hà Nội

Website: http;//www.sannhadatviet.info

Liên hệ

Kim Đông

090 234 2889


Duy Dương

01645 81 8888

Copyright © 2013 Nhà Tái Định Cư Tai dinh cu Trang chủ Liên hệ